Izveštaj o bitnom događaju

Na osnovu člana 65. Zakona o tržištu kapitala (“Sl. glasnik RS”, br. 31/2011) privredno društvo ,,ELEKTROPORCELAN” A.D. Novi Sad objavljuje:

 

Izveštaj o bitnom događaju

NAKON ODRŽAVANJA VANREDNE SKUPŠTINE AKCIONARA

 

koja je održana dana 10.10.2018. godine, na adresi Marka Miljanova br. 15 Novi Sad u prostorijama Društva sa početkom u 09:30 časova, na kojoj je usvojeno sledeće:

 

  1. Konstituisanje Skupštine akcionara (verifikacija punomoći za zastupanje, izbor predsednika Skupštine i zapisničara, imenovanje komisije za glasanje, imenovanje dva overivača zapisnika)
  2. Usvojen je dnevni red sednice
  3. Usvojen je Zapisnik sa prethodne sednice Skupštine akcionara
  4. Usvojena je Odluka o pokretanju stečajnog postupka u skladu sa unapred pripremljenim Planom reorganizacije nad dužnikom ELEKTROPORCELAN A.D. NOVI SAD

 

Ovaj izvestaj se objavljuje nakon odrzavanja sednice Skupštine na internet stranici Društva www.elektroporcelan.com, organizatora tržišta i dostavlja Komisiji za hartije od vrednosti u skladu sa zakonskom regulativom. Zainteresovani akcionari mogu izvršiti uvid u usvojene Odluke u sedistu Drustva.

 

U Novom Sadu, dana 11.10.2018. godine,

 

Ovlašćeno lice za zastupanje

Saša Stojković

Post Your Comment Here