Izveštaj o bitnom događaju

Na osnovu člana 65. Zakona o tržištu kapitala (“Sl. glasnik RS”, br. 31/2011) privredno društvo “ELEKTROPORCELAN” A.D. Novi Sad objavljuje: Izveštaj o bitnom događaju NAKON ODRŽAVANJA REDOVNE SKUPŠTINE AKCIONARA koja je održana dana 24.09.2015. godine, na adresi Marka Miljanova br. 15 Novi Sad u prostorijama Društva sa početkom u 10:00 časova, na kojoj je usvojeno sledeće: Konstituisanje Skupštine akcionara (verifikacija punomoći za zastupanje, izbor predsednika Skupštine i zapisničara, imenovanje komisije za glasanje, imenovanje dva overivača zapisnika) Usvojen je dnevni red sednice Usvojen je Zapisnik sa prethodne sednice Skupštine akcionara Doneta je odluka o stavljanju van snage odluke sa prethodne vanredne sednice Skupštine o raspolaganju imovinom velike vrednosti, Doneta je odluka o stavljanju van snage odluke sa prethodne vanredne sednice Skupštine o rešavanju dužničko-poverilačkih odnosa, Doneta je odluka o izboru nezavisnog revizora za poslovnu 2015. godinu i naknadi za njegov rad, Doneta je odluka o Pokretanju stečajnog postupka u skladu sa Unapred Pripremljenim Planom Reorganizacije nad dužnikom “ELEKTROPORCELAN” A.D. NOVI SAD. Ovaj izveštaj se objavljuje nakon održavanja sednice Skupštine na internet stranici Društva www.elektroporcelan.co.rs, organizatora tržišta i dostavlja Komisiji za hartije od vrednosti u skladu sa zakonskom regulativom. Zainteresovani akcionari mogu izvršiti uvid u usvojene Odluke u sedištu Društva. U Novom Sadu, dana 24.09.2015. godine. Ovlašćeno lice za zastupanje Stefan Stojković

Post Your Comment Here