Proizvodni proces

izrade elektroporcelana u “Elektroporcelan a.d.” Novi Sad

Priprema sirovina i proizvodnja mase

Priprema mase

U fabrici se proizvode tri vrste mase u skladu sa standardom C-120, DIN, KER 110.1, KER 110.2.
Za proizvodnju gore navedenih masa koriste se domaće i uvozne sirovine. Od domaćih sirovina koristimo kvarcni pesak, gline i feldspat, a od uvoznih takođe feldspat, glinu, kaoline i glinicu. Zbog ograničenih proizvodnih kapaciteta i konvencionalnog načina pripreme mase, posebna paznja se obraća na ulaznu kontrolu sirovina. Naša kontrola proizvodnog procesa vrši prvo ispitivanje sirovina kod dobavljača pre njihovog otpremanja. Uzorci se uzimaju i iz najdubljih slojeva. Posle našeg odobrenja sirovine se dopremaju zeleznicom ili kamionima. Skladištenje sirovina je u prihvatnom magacinu gde se uzimaju uzorci za detaljnu ulaznu kontrolu.

Ispitane sirovine se prebacuju u glavni magacin gde se još jedanput ispituju da bi se mogla dati odgovarajuća receptura za izradu mase.

Merenje sirovina u skladu sa spomenutrom recepturom se vrši uz pomoć vaga baždarenih od strane ovlašćenih institucija.

Proizvodnja mase se vrši mokrim mlevenjem u mlinovima sa kuglama. Mlinovi su označeni brojevima, a šarze koje se melju brojem mlina i rednim brojem u mesecu. Isti podaci se nalaze i na ispitnoj listi za svaki mlin posebno. Posle mlevenja mase procesna kontrola potvrđuje kvalitet na ček listi i daje dozvolu za praznjenje bubnjeva.

Porcelansko mleko se transportuje pumpama preko sitra i permanentnih magneta u centralne bazene gde se dozira i povratna masa ( masa koja se vraća iz procesa). Masa iz centralnog bazena, proverena od strane laboratorije, transportuje se uz pomoć pumpi visokog pritiska u ramske filter prese gde se vrši filtracija. Uslovi filtracije (vreme) zavise od vrste mase i načina oblikovanja koji će se primeniti.
VRH STRANE

Oblikovanje

Oblikovanje

Posle filtracije, filter pogače koje su odležale određeno vreme, se prerađuju ili se koriste za hranjenje vakuum presa. Homogenizovana masa se primenjuje za izvlačenje oblica na vakuum presama VPP 250,350,500 i 750 mm marke NETZSCH. U zavisnosti od vrste mase i dimenzija oblica definišu se alati, način i brzina hranjenja i vlaga mase. Procesna kontrola proverava primenu propisa. Maksimalni prečnik šupljih oblica je 750 mm, a oblica punog jezgra 360 mm. Svaka oblica je označena pravcem izvlačenja i rednim brojem. Sušenje oblica do propisane vlage može biti prirodno u proizvodnoj hali ili uz pomoć električne struje (elektrootporno). Radnik vodi zapise u ček listi o temperaturi oblica i trajanju sušenja, a poslovođa daje odobrenje za korišćenje oblica.

Šuplje oblice, sa vlagom u skladu sa tehnološkim propisom, se oblikuju na vertikalnim profilnim strugovima (oblice maksimalnih dimenzija (750×3000) sa šablonom i noževima od tvrdog metala pod propisanim uslovima rada.

Kontrola kvaliteta proverava dimenzije i kvalitet izrade svakog prvog komada i kasnije na svaki sat.

Konični izolatori velikih dimenzija (koji se ne mogu oblikovati na profilnim strugovima) se oblikuju konvencionalnom metodom u gips formama tako što se posle obrade svakog posebnog komada oni povezuju (lepe) elektrolitom.

Lepljenje se radi na standardnim vretenima i na hidrauličnom stolu (maksimalni prečnik ? 1200 mm). Svaki izolator je označen tipom i rednim brojem i brojem radnika . Na specijalnoj ček listi kontrola kvaliteta vodi zapise o svakom zalepljenom izolatoru.

Transformatorski provodni izolatori do 35 kV, kao i drugi izolatori sličnih dimenzija, se oblikuju na horizontalnim strugovima .

Oblikovani izolatori se odlažu na specijalne regale i transportuju na sušenje.
VRH STRANE

Sušenje

Sušenje

Proces sušenja se odvija u komornim sušarama. Izolatori se proizvode u specijalizovanim pećima za brzu ispalu na prirodni gas. Zbog proizvodnje izolatora koji treba da imaju dobre električne, termičke i mehaničke osobine, komorne sušare su tako dizajnirane da omogućuju promenu režima sušenja u zavisnosti od oblika izolatora i vrste mase. Komorne sušare vrše zagrevanje uz pomoć električnih grejača i snabdevene su horizontalnom i vertikalnom cirkulacijom i recirkulacijom vazduha za sušenje sa brzinom cirkulacije od 0.5 do 3 in/sec.

Zagrevanje je automatsko ili poluautomatsko i regulacija relativne vlage je ručna. Provera propisanog režima je automatska uz pomoć termoparova sa šestobojnim pisačem i vizuelna sa standardnim psihrometrom (termometri sa suvom i vlažnom kuglom).

Režimi sušenja zavise od tipa izolatora i propisuje ih Sektor razvoja –inžinjeri specijalisti u sardnji sa našim institutima.

Za svaku sušaru je propisan temperaturni režim, režim relativne vlage i brzina cirkulacije vazduha.Sušači na dijagramu vode zapise o procesu za svaku komornu sušaru tako što svakog sata upisuju temperaturu i relativnu vlagu. Na istom dijagramu su upisane i vrste i količine izolatora koji su u sušari.

Posle završetka procesa sušenja procesna kontrola registruje kvalitet sušenja, a kontrola kvaliteta vrši vizuelan pregled izolatora. Procesna kontrola odlaže dijagrame u svoju dokumentaciju.

Dobri osušeni izolatori, označeni od strane kontrole kvaliteta, se glaziraju.
VRH STRANE

Glaziranje

Glaziranje

Glaziranje svih tipova izolatora se vrši potapanjem. Moguće boje su: braon RAL 8017, siva MUNSELL 5.OBG 7.0/04 i bela.

Glazurna suspenzja se priprema u posebnom mlinu pod kontrolom laboratorije. Kontrolu pripreme izolatora za glaziranje vrši kontrola kvaliteta.

Sledeći korak u proizvodnom procesu je pečenje.

VRH STRANE

Pečenje


Spremni za pečenje

Vrši se u komornim pećima koje koriste prirodni gas. Fabrika ima dva tipa komornih peći: FIB i BICKLEY automatske peći. Peći su postavljene na dva mesta kao finalna faza postojećih linija za izradu izolatora. Pošto su peći proizvedene od strane dobro poznatih isporučilaca, one nude mogućnost postavljanja režima koji osiguravaju dobar kvalitet porcelana.

Režimi paljenja, isto kao i sistem punjenja peći koji zavise od asortimana izolatora, se detaljno proučavaju u Sektoru razvoja fabrike koji sarađuje sa našim institutima i fakultetima.

Proces pečenja se vrši po odgovarajuće postavljenim režimima temperature i atmosfere koji su u saglasnosti sa kapacitetom peći i kvalitetom koji se zahteva od porcelana. Pečenje je u oksidacionoj i redukcionoj atmosferi sa temperaturom do 1350 C. Pored automatske kontrole temperature i atmosferskih uslova na pisaču, ložači vrše vizuelnu proveru svakog sata i to beleže na posebnom dijagramu. Na dijagram unose i vrstu i broj izolatora koji se peku.

Posle završetka procesa pečenja procesna kontrola registruje kvalitet pečenja. U isto vreme kontrola kvaliteta vrši vizuelan pregled i merenje dimenzija obeležavajući izolatore koji mogu biti finalisani, odnosno brušeni ili montirani.
VRH STRANE

Brušenje

Brušenje

je podeljeno u tri grupe koje zavise od asortimana izolatora:

 1. brušenje šupljih izolatora uz pomoć dijamantskih bruseva na sledećim mašinama-horizontalna mašina proizvođača HEINRICH ZEIDLER Ø 800X3500 mm-horizontalna mašina proizvođača HEINRICH ZEIDLER Ø 500X2000 mm-vertikalna mašina NETZSCH Ø1600×3000 mm
 2. brušenje linijskih i srednjenaponskih izolatora uz pomoć dijamantskih bruseva na mašinama domaće proizvodnje
 3. sečenje izolatora punog jezgra uz pomoć dijamantskih ploča na mašini HEINRICH ZEIDLER

Pošto je brušenje izolatora iz jednog zahvata (sa jednim stezanjem mašine ) na oba kraja, paralelnost i koaksijalnost su potpuno osigurane.

VRH STRANE

Motaža

Montaža

Montaža metalnih prirubnica na izolator se vrši na specijalnim alatima koji obezbeđuju zahtevanu tačnost. Vezivno sredstvo je sumporni cement i portland cement pomešan u određenom odnosu sa kvarcnim peskom.

Priprema veziva i kontrola procesa montaže je pod nadzorom laboratorije.

VRH STRANE

Kontrola kvaliteta

Kontrola

Pored procesne kontrole postoji i kontrola kvaliteta.

Ona vrši sledeće poslove:

 1. ulaznu kontrolu prirubnica
 2. međufaznu kontrolu procesa (merenje dimenzija, vizuelni izgled nakon sušenjai pečenja)
 3. finalnu kontrolu gotovih proizvoda koja obuhvata vizuelni pregled, kontrolu dimenzija i isitivanje

Kontrola kvaliteta vrši sledeća ispitivanja:

 1. ispitivanje ultrazvukom

Kontrola kvaliteta verifikuje pečatom izolatore koji mogu da se montiraju.

 1. električno ispitivanje zida izolatora u skladu sa IEC standardom (mogućnost ispitivanja do 100 KV)

Električno ispitivanje se vrši na svim lepljenim izolatorima i na izolatorima iz jednog dela ako se tako dogovore proizvođač i kupac.

 1. termičko ispitivanje u skladu sa IEC standardom (maksimalna dužina izolatora 2.5m)
 2. mehaničko ispitivanje na savijanje, torziju, istezanje, pritisak i unutrašnji pritisak
 3. ispitivanje poroznosti u skladu sa IEC standardom uz pomoć Fuksin prese