Predlog Izmene Osnivačkog akta društva

U skladu sa novim Zakonom o privrednim druÅ¡tvima, na sednici skupÅ¡tine akcionara zakazanoj za 30.04.2012. godine biće razmatrane izmene Osnivačkog akta druÅ¡tva čiji predlog sledi ispod: На основу члана 329. и одредбе члана 592. Закона о привредним друштвима (Службени гласник РС бр. 36/2011, 99/2011) Скупштина акционара ,,ЕЛЕКТРОПОРЦЕЛАН” А.Д. Нови Сад на седници одржаној xx.xx.2012.године, усвојила је следећи: Уговор о организовању АД ради усклађивања са Законом о привредним друштвима (Службени гласник РС бр. 36/2011, 99/2011) Члан 1. Овим уговором се уређује: пословно име и седиште друштва, претежна делатност друштва, износ основног капитала друштва, укупан износ новчаних и неновчаних улога који су уплаћени, односно унети у друштво врсте и класе емитованих акција. Члан 2. Друштво послује под пословним именом: ,,ЕЛЕКТРОПОРЦЕЛАН” АД Нови Сад Скраћени назив друштва гласи : ЕЛЕКТРОПОРЦЕЛАН. Члан 3. Седиште друштва је на следећој адреси:Марка Миљанова бр. 15, Нови Сад Члан 4. Претежна делатност којом ће се Друштво бавити је: Производња изолатора и изолационог прибора од керамике ОСНОВНИ КАПИТАЛ ДРУШТВА Члан 5. Основни капитал друштва је 207.573.077,93 динара (словима : двеста седам милиона пет стотина седамдесет три хиљаде седамдесет седам динара и деведесет три паре). Укупан уписани новчани улог Друштва износи: 207.573.077,93 динара (словима : двеста седам милиона пет стотина седамдесет три хиљаде седамдесет седам динара и деведесет три паре) . Укупан уплаћени новчани улог Друштва износи: 207.573.077,93 динара (словима : двеста седам милиона пет стотина седамдесет три хиљаде седамдесет седам динара и деведесет три паре). Друштво је укупно издало 204.936 обичних ација номиналне вредности 1000,00 динара. Свака акција има један глас, пренос власништва није ограничен, у потпуности су уплаћене и регистроване у Централном регистру ISIN: RSELPOE62512, CFI : ESVUFR. Члан 6 Овај уговор (одлука) о организовању ради усклађивања са Законом о привредним друштвима ступа на снагу даном овере од стране органа надлежног за оверу потписа. ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА ………………………………………………………

Post Your Comment Here