ПОЗИВ ЗА РЕДОВНУ СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

На основу члана 365. Закона о привредним друштвима (даље: Закон) Извршни директор привредног друштва ЕЛЕКТРОПОРЦЕЛАН АД НОВИ САД, Ул. Змај Јовина бр. 26, пословни центар „ЛУПУС“, 1. спрат, локал 131, МБ: 08008418, ПИБ: 100452835 (даље: Друштво), дана 27.05.2024. године упућује:

 

 

 

ПОЗИВ ЗА РЕДОВНУ СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

ЕЛЕКТРОПОРЦЕЛАН АД НОВИ САД

 

 

 

ВРЕМЕ И МЕСТО ОДРЖАВАЊА СЕДНИЦЕ

 

Седница Скупштине акционара Друштва ће се одржати дана 28.06.2024. године у 11:30 часова у просторијама Друштва на адреси Филипа Вишњића бр. 2А, а ради лакше организације седнице.

 

 

ДНЕВНИ РЕД

 

За редовну седницу Скупштине акционара је утврђен предлог следећег Дневног реда:

 

Претходни поступак:

 

Именовање записничара и два оверавача, именовање комисије за гласање и верификацију – утврђење присутних акционара и њихових пуномоћника.

 

Редовни поступак:

 

  • Усвајање дневног реда седнице Скупштине акционара;
  • Усвајање записника са претходне седнице Скупштине акционара;
  • Разматрање и усвајање редовног финансијског извештаја за 2023. годину;
  • Разматрање и усвајање Одлуке о расподели добити оствареној у 2023. години;
  • Разно.

 

КВОРУМ ЗА СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ

 

Друштво има издатих 204.936 обичних акција, од којих је 204.795 са правом гласа и 141 сопствених акција без права гласа. За доношење одлуке по тачкама 1, 2, 3. и 4. дневног реда потребна је обична већина гласова од укупног броја гласова присутних акционара са правом гласа по овим тачкама дневног реда.

 

МАТЕРИЈАЛ ЗА СЕДНИЦУ

 

Материјал за седницу Скупштине акционара се може преузети на интернет страници Друштва: www.elektroporcelan.com.

 

ДАН АКЦИОНАРА

 

Дан акционара на који се утврђује списак акционара са правом учествовања у раду Скупштине акционара и који по сили Закона пада на десети дан пре одржавања седнице Скупштине је дан 18.06.2024. године.

 

ПОУКА О ПРАВИМА АКЦИОНАРА

 

Скупштину Друштва чине сви акционари Друштва. Акционар има право да учествује у раду Скупштине акционара што подразумева право гласа о питањима о којима гласа класа обичних акција и право на учешће у расправи о питањима на дневном реду Скупштине акционара укључујући и права на подношење предлога, постављање питања која се односе на дневни ред Скупштине и добијање одговора у складу са Законом. Право учећа и одлучивања на седници Скупштине акционара имају акционари или њихови пуномоћници који пријаве своје учешће на седници Скупштине најкасније 3 дана пре дана одржавања седнице Скупштине.

 

Укупан број акција на дан објаве позива је 204.936 акција, тако да једна акција даје право на један глас, с тим што 141 сопствена акција не учествује у гласању, све акције су обичне, исте класе.

 

Право личног учествовања у раду Скупштине акционара имају акционари који на Дан акционара поседују најмање 0,1% од укупног броја акција Друштва, односно најмање 204 акција. Акционари који појединачно не поседују 204 акција са правом гласа, имају право да у раду Скупштине учествују преко заједничког пуномоћника или да гласају у одсуству у складу са Законом. Акционари могу да гласају писаним путем пре присуствовања седнице, уз оверу свог потписа на формулару за гласање у складу са законом којим се утврђује овера потписа. Списак акционара са правом учешћа у раду Скупштине ће дана 18.06.2023. године бити сачињен на основу извода из Јединствене евиденције акционара Централног регистра депоа и клиринга хартија од вредности и биће објављен на интернет страници Друштва: www.elektroporcelan.com.

 

Један или више акционара који поседују најмање 5% акција са правом гласа може одбору директора, предложити додатне тачке за дневни ред седнице о којима предлажу да се расправља, као и додатне тачке о којима се предлаже да скупштина донесе одлуку, под условом да образложе тај предлог и да доставе текст одлуке коју предлажу. Предлог се даје писаним путем, уз навођење података о подносиоцима захтева, а може се упутити Друштву најкасније 20 дана пре одржавања редовне седнице скупштине. Друштво је дужно да такав предлог објави на интернет страници Друштва најкасније наредног радног дана од дана пријема предлога. Ако Извршни директор прихвати предлог, Друштво је у обавези да нови дневни ред без одлагања достави акционарима који имају право на учешће у раду скупштине. Ако Извршни директор не прихвати предлог у року од три дана од дана пријема предлога, подносилац предлога има право да у даљем року од три дана захтева да надлежни суд у ванпарничном поступку наложи друштву да предложене тачке стави на дневни ред скупштине.

 

Акционар који има право на учешће у раду скупштине има право да директорима постави питања која се односе на тачке дневног реда седнице, као и друга питања у вези са друштвом само у мери у којој су одговори на та питања неопходни за правилну процену питања која се односе на тачке дневног реда седнице. У случају да директори ускрате давање одговора акционару, та чињеница и разлог из којег је ускраћено давање одговора унеће се у записник са седнице, а акционар којем је ускраћен одговор, има право да у року од 8 дана од дана одржавања седнице захтева да надлежни суд у ванпарничном поступку наложи Друштву да му достави одговор на постављено питање у року од 8 дана, а ово право има и сваки акционар који је на записник изјавио да је одговор неоправдано ускраћен.

 

Акционар има право да путем пуномоћја овласти одређено лице да у његово име учествује у раду Скупштине укључујући и право да у његово име и гласа. Ако физичко лице даје пуномоћје за гласање, оно мора бити оверено у складу са законом којим се уређује овера потписа. Пуномоћје за гласање може се дати и електронским путем и оно мора бити потписано квалификованим екектронским потписом у складу са законом којим се уређује електронски потпис. Обавештење о датом пуномоћју за гласање електронским путем мора се доставити на адресу Друштва, уз доставу неопходних докумената за идентификацију акционара и утврђивање садржине пуномоћја за гласање. Акционар или пуномоћник дужни су да копију пуномоћја доставе Друштву најкасније два радна дана пре дана одржавања седнице. Ако је пуномоћник правно лице, оно право гласа врши преко свог законског заступника или другог за то посебно овлашћеног лица, које мора искључиво бити члан органа тог правног лица или његов запослени. Банка која води збирне или кастоди рачуне која се у јединственој евиденцији акционара води као акционар, у своје име, а за рачун тих клијената сматра се пуномоћником за гласање у односу да те своје клијенте, под условом да приликом приступања на седницу презентује писано пуномоћје за гласање, односно налог за заступање издат од стране тих клијената. Опис процедуре за гласање преко пуномоћника и формулар пуномоћја се могу преузети на интернет страници Друштва: www.elektroporcelan.com.

 

Акционари могу да гласају писаним путем без присуства седници, уз оверу свог потписа на формулару за гласање у складу са законом којим се уређује овера потписа. Опис процедуре за гласање у одсуству као и формулар за гласање у одсуству, објављени су на интернет страници Друштва: www.elektroporcelan.com. Акционари могу прописно попуњен и оверен формулар за гласање доставити Друштву закључно са даном 27.06.2024.

године.

 

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ

 

Овај позив за редовну седницу Скупштине акционара се упућује свим лицима која су акционари Друштва на данашњи дан, односно на дан доношења Одлуке Извршног директора Друштва о сазивању седнице Скупштине акционара, и у складу са чланом 335. Закона о привредним друштвима, сматра се упућеним објављивањем на интернет страницама: Друштва (www.elektroporcelan.com), Агенције за привредне регистре, Централног регистра депоа и клиринга хартија од вредности, као и корпоративног агента.

 

 

ИЗВРШНИ ДИРЕКТОР

Саша Стојковић

 

Odluka o sazivanju redovne sednice Skupstine – 2024

Zapisnik sa sednice odrzane dana 30.06.2023. godine

Odluka o usvajanju redovnog finansijskog izvestaja

Bilans stanja

Bilans uspeha

Posebni podaci

Statisticki izvestaj

Napomene uz finansijski izvestaj

Odluka o raspodeli dobiti

Punomoc za glasanje – ELPO nominalna 400,00 – univerzalni

Formular za glasanje u odsustvu

 

 

Post Your Comment Here