ПОЗИВ ЗА РЕДОВНУ СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

На основу члана 365. Закона о привредним друштвима (даље: Закон) Одбор директора привредног друштва ЕЛЕКТРОПОРЦЕЛАН АД НОВИ САД, Марка Миљанова бр. 15, Нови Сад, МБ: 08008418, ПИБ: 100452835 (даље: Друштво), дана 21.10.2022.године упућује:

ПОЗИВ ЗА РЕДОВНУ СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА
ЕЛЕКТРОПОРЦЕЛАН АД НОВИ САД

ВРЕМЕ И МЕСТО ОДРЖАВАЊА СЕДНИЦЕ

Седница Скупштине акционара Друштва ће се одржати дана 02.12.2022.године у 12:00 часова у просторијама Друштва на адреси Марка Миљанова бр. 15, Нови Сад.

ДНЕВНИ РЕД

За редовну седницу Скупштине акционара је утврђен предлог следећег Дневног реда:

Претходни поступак:

Избор Председника Скупштине, именовање записничара и два оверавача, именовање комисије за гласање и верификацију – утврђење присутних акционара и њихових пуномоћника.

Редовни поступак:

1) Усвајање дневног реда седнице Скупштине акционара;
2) Усвајање записника са претходне седнице Скупштине акционара;
3) Разматрање и усвајање редовног финансијског извештаја за 2021. годину;
4) Разматрање и усвајање годишњег извештаја о пословању (извештај Одбора директора о стању и пословању Друштва);
5) Разматрање и усвајање Извештаја независног ревизора о финансијском пословању Друштва у периоду од 01.01.2021. године до 31.12.2021. године;
6) Разматрање и усвајање Одлуке о расподели добити оствареној у 2020. години;
7) Разматрање и усвајање Одлуке о располагању имовином велике вредности;
8) Разматрање и усвајање Одлуке о усвајању извештаја – информације о испуњености услова за повлачење акција са регулисаног тржишта/МТП;
9) Разматрање и усвајање Одлуке о повлачењу акција ЕЛЕКТРОПОРЦЕЛАН А.Д. НОВИ САД са МТП БЕЛЕX тржишни сегмент МТП акције и престанку својства јавног друштва;
10) Разматрање и усвајање Одлуке о усвајању обавештења о правима акционара да буду несагласни са одлуком о повлачењу акција ЕЛЕКТРОПОРЦЕЛАН АД НОВИ САД са МТП тржишни сегмент МТП акције и престанку својства јавног друштва и са Одлуком о располагању имовином велике вредности и сходно томе о њиховим правима на откуп акција;
11) Разматрање и усвајање Одлуке о усвајању извештаја – информације о начину утврђивања и утврђеним вредностима акција за исплату несагласних акционара по извештају овлашћеног ревизора;
12) Разматрање и усвајање Одлуке о измени Статута Друштва;
13) Разматрање и усвајање Одлуке о разрешењу и именовању директора;
14) Разматрање и усвајање Одлуке о разрешењу директора;
15) Разматрање и усвајање Одлуке о разрешењу директора;
16) Разно.

КВОРУМ ЗА СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ

Друштво има издатих 204.936 обичних акција са правом гласа. За доношење одлуке по тачкама 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14. и 15. дневног реда потребна је обична већина гласова од укупног броја гласова присутних акционара са правом гласа по овим тачкама дневног реда. За доношење одлуке по тачки 7. дневног реда потребна је трочетвртинска већина од укупног броја гласова присутних акционара са правом гласа по овој тачки дневног реда. За доношење одлуке по тачки 9. дневног реда потребна је трочетвртинска већина од укупног броја гласова свих акционара.

МАТЕРИЈАЛ ЗА СЕДНИЦУ

Материјал за седницу Скупштине акционара се може преузети на интернет страници Друштва: www.elektroporcelan.com.

ДАН АКЦИОНАРА

Дан акционара на који се утврђује списак акционара са правом учествовања у раду Скупштине акционара и који по сили Закона пада на десети дан пре одржавања седнице Скупштине је дан 22.11.2022. године.

ПОУКА О ПРАВИМА АКЦИОНАРА

Скупштину Друштва чине сви акционари Друштва. Акционар има право да учествује у раду Скупштине акционара што подразумева право гласа о питањима о којима гласа класа обичних акција и право на учешће у расправи о питањима на дневном реду Скупштине акционара укључујући и права на подношење предлога, постављање питања која се односе на дневни ред Скупштине и добијање одговора у складу са Законом. Право учећа и одлучивања на седници Скупштине акционара имају акционари или њихови пуномоћници који пријаве своје учешће на седници Скупштине најкасније 3 дана пре дана одржавања седнице Скупштине.

Укупан број акција на дан објаве позива је 204.936 акција, тако да једна акција даје право на један глас, све акције су обичне, исте класе.

Право личног учествовања у раду Скупштине акционара имају акционари који на Дан акционара поседују најмање 0,1% од укупног броја акција Друштва, односно најмање 204 акција. Акционари који појединачно не поседују 204 акција са правом гласа, имају право да у раду Скупштине учествују преко заједничког пуномоћника или да гласају у одсуству у складу са Законом. Акционари могу да гласају писаним путем пре присуствовања седнице, уз оверу свог потписа на формулару за гласање у складу са законом којим се утврђује овера потписа. Списак акционара са правом учешћа у раду Скупштине ће дана 22.11.2022. године бити сачињен на основу извода из Јединствене евиденције акционара Централног регистра депоа и клиринга хартија од вредности и биће објављен на интернет страници Друштва: www.elektroporcelan.com.

Један или више акционара који поседују најмање 5% акција са правом гласа може одбору директора, предложити додатне тачке за дневни ред седнице о којима предлажу да се расправља, као и додатне тачке о којима се предлаже да скупштина донесе одлуку, под условом да образложе тај предлог и да доставе текст одлуке коју предлажу. Предлог се даје писаним путем, уз навођење података о подносиоцима захтева, а може се упутити Друштву најкасније 20 дана пре одржавања редовне седнице скупштине. Друштво је дужно да такав предлог објави на интернет страници Друштва најкасније наредног радног дана од дана пријема предлога. Ако одбор директора прихвати предлог, Друштво је у обавези да нови дневни ред без одлагања достави акционарима који имају право на учешће у раду скупштине. Ако одбор директора не прихвати предлог у року од три дана од дана пријема предлога, подносилац предлога има право да у даљем року од три дана захтева да надлежни суд у ванпарничном поступку наложи друштву да предложене тачке стави на дневни ред скупштине.

Акционар који има право на учешће у раду скупштине има право да директорима постави питања која се односе на тачке дневног реда седнице, као и друга питања у вези са друштвом само у мери у којој су одговори на та питања неопходни за правилну процену питања која се односе на тачке дневног реда седнице. У случају да директори ускрате давање одговора акционару, та чињеница и разлог из којег је ускраћено давање одговора унеће се у записник са седнице, а акционар којем је ускраћен одговор, има право да у року од 8 дана од дана одржавања седнице захтева да надлежни суд у ванпарничном поступку наложи Друштву да му достави одговор на постављено питање у року од 8 дана, а ово право има и сваки акционар који је на записник изјавио да је одговор неоправдано ускраћен.

Акционар има право да путем пуномоћја овласти одређено лице да у његово име учествује у раду Скупштине укључујући и право да у његово име и гласа. Ако физичко лице даје пуномоћје за гласање, оно мора бити оверено у складу са законом којим се уређује овера потписа. Пуномоћје за гласање може се дати и електронским путем и оно мора бити потписано квалификованим екектронским потписом у складу са законом којим се уређује електронски потпис. Обавештење о датом пуномоћју за гласање електронским путем мора се доставити на адресу Друштва, уз доставу неопходних докумената за идентификацију акционара и утврђивање садржине пуномоћја за гласање. Акционар или пуномоћник дужни су да копију пуномоћја доставе Друштву најкасније три дана пре дана одржавања седнице. Ако је пуномоћник правно лице, оно право гласа врши преко свог законског заступника или другог за то посебно овлашћеног лица, које мора искључиво бити члан органа тог правног лица или његов запослени. Банка која води збирне или кастоди рачуне која се у јединственој евиденцији акционара води као акционар, у своје име, а за рачун тих клијената сматра се пуномоћником за гласање у односу да те своје клијенте, под условом да приликом приступања на седницу презентује писано пуномоћје за гласање, односно налог за заступање издат од стране тих клијената. Опис процедуре за гласање преко пуномоћника и формулар пуномоћја се могу преузети на интернет страници Друштва: www.elektroporcelan.com.

Акционари могу да гласају писаним путем без присуства седници, уз оверу свог потписа на формулару за гласање у складу са законом којим се уређује овера потписа. Опис процедуре за гласање у одсуству као и формулар за гласање у одсуству, објављени су на интернет страници Друштва: www.elektroporcelan.com. Акционари могу прописно попуњен и оверен формулар за гласање доставити Друштву закључно са даном 01.12.2022.
године.

ПОСЕБНА ПРАВА НЕСАГЛАСНИХ АКЦИОНАРА

У складу са чланом 474. Закона о привредним друштвима, акционар може да тражи од Друштва да откупи његове акције ако гласа против или се уздржи од гласања по питању усвајања Одлуке о располагању имовином велике вредности и Одлуке о повлачењу акција ЕЛЕКТРОПОРЦЕЛАН А.Д. НОВИ САД са МТП БЕЛЕX тржишни сегмент МТП акције и престанку својства јавног друштва. (тачке 7. и 9. дневног реда).
Ако жели да оствари право на откуп својих акција, несагласни акционар мора да поднесе Захтев Друштву за остваривање права несагласних акционара и то:
– на самој седници Скупштине акционара на којој се доноси горе поменута Одлука, председнику Скупштине односно лицу кога председавајући Скупштине овласти или
– у року од 15 дана од дана закључења седнице Скупштине акционара на којој је донета горе наведена одлука
И акционар који није присуствовао седници скупштине може да тражи од Друштва да откупи његове акције.
Формулар Захтева за остваривање права несагласних акционара може се преузети на интернет страници Друштва (www.elektroporcelan.com)
Акционар који затражи од Друштва да од њега откупи акције у складу са чланом 475. Закона о привредним друштвима не може оспоравати Одлуку Друштва на којој заснива то своје право.

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ

Овај позив за редовну седницу Скупштине акционара се упућује свим лицима која су акционари Друштва на данашњи дан, односно на дан доношења Одлуке Одбора директора Друштва о сазивању седнице Скупштине акционара, и у складу са чланом 335. Закона о привредним друштвима и чланом 65. Закона о тржишту капитала, сматра се упућеним објављивањем на интернет страницама: Друштва (www.elektroporcelan.com), Агенције за привредне регистре, Београдске берзе ад Београд, Централног регистра депоа и клиринга хартија од вредности, као и корпоративног агента.

Председник Одбора директора:

Душан Исаков

Odluka o sazivanju redovne sednice Skupštine
Zapisnik sa prethodne redovne sednice Skupštine akcionara
Odluka o usvajanju redovnog finansijskog izveštaja
Bilans stanja 2021
Bilans uspeha 2021
Izveštaj o ostalom rezultatu 2021
Izveštaj o promenama na kapitalu 2021
Izveštaj o tokovima gotovine 2021
Napomene uz finansijski izveštaj 2021
Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja
Godišnji izveštaj o poslovanju u 2021. godini
Odluka o usvajanju revizorskog izveštaja
Izveštaj nezavisnog revizora o reviziji finansijskih izveštaja za 2021. godinu
Odluka o raspodeli dobiti
Odluka o raspolaganju imovinom velike vrednosti
Obrazloženje za raspolaganje imovinom velike vrednosti
Izveštaj o uslovima za raspolaganje imovinom velike vrednosti
Predugovor
Ugovor o kupoprodaji
Ugovor o kupoprodaji nepokretnosti
Odluka o usvajanju informacije o ispunjenosti uslova propisanih članom 123. Zakona o tržištu kapitala
Izveštaj-informacija o ispunjenosti uslova za povlačenje akcija propisanih članom 123. Zakona o tržištu kapitala
Odluka o isključenju akcija
Odluka o usvajanju izveštaja o načinu utvrđivanja vrednosti akcije
Obaveštenje o utvrđenim vrednostima akcije za isplatu
Izveštaj ovlašćenog revizora o proceni vrednosti akcija na dan 21.10.2022. godine
Odluka o usvajanju obaveštenja o pravima akcionara na nesaglasnost
Obavestenje o pravima akcionara da budu nesaglasni
Odluka o izmeni statuta
Odluka o razresenju i imenovanju direktora
Odluka o razresenju direktora
Odluka o razrešenju predsednika Odbora direktora

Punomoć za glasanje – univerzalni
Formular za glasanje u odsustvu
Zahtev za isplatu – nesaglasni akcionar

Post Your Comment Here