IZVEŠTAJ – OBAVEŠTENJE O NEODRŽANOJ REDOVNOJ SEDNICI SKUPŠTINE

Na osnovu člana 65. Zakona o tržištu kapitala (Sl. Glasnik RS br. 31/11, 112/15, 108/16 i 9/20) objavljujem

IZVEŠTAJ – OBAVEŠTENJE O NEODRŽANOJ REDOVNOJ SEDNICI SKUPŠTINE

Odbor direktora Elektroporcelan ad, Novi Sad je na sednici dana 20.05.2022. godine doneo Odluku o sazivanju redovne sednice Skupštine akcionara Elektroporcelan ad Novi Sad za 30.06.2022. godine u Novom Sadu, Marka Miljanova 15 sa početkom u 11:30 časova.
Većinski vlasnik običnih akcija sa pravom glasa Stefan Stojković koji poseduje 70,68695% sa pravom glasa je dana 02.06.2022 godine objavio obaveštenje o nameri preuzimanja akcija Elektroporcelan ad Novi Sad a dana 21.06.2022. godine je podneo zahtev za odobrenje objavljivanja ponude za preuzimanje akcija Elektroporcelan ad Novi Sad u Komisiju za hartije od vrednosti. S obzirom da do dana održavanja redovne sednice skupštine akcionara ponuda za preuzimanje nije odobrena niti je ponuđač Stefan Stojković objavio izveštaj o preuzimanju akcija, njegove akcije ne daju pravo glasa u odlučivanju u radu skupštine dana 30.06.2022 godine a sve u skladu sa članom 10. Zakona o preuzimanju akcionarskih društava, tako da se konstatuje da nisu ispunjeni uslovi za održavanje sednice odnosno da ne postoji kvorum za održavanje redovne sednice skupštine akcionara Elektroporcelan ad Novi Sad.
Ponovljena redovna sednica skupštine akcionara Elektroporcelan ad Novi Sad u skladu sa članom 352. Zakona o privrednim društvima može biti sazvana sa istim dnevnim redom tako da se održi najkasnije 30 a najmanje 15 dana od dana neodržane sednice.
Datum ponovljene redovne sednice skupštine akcionara će biti naknadno utvrđen.
Poziv za ponovljenu redovnu sednicu skupštine akcionara Elektroporcelan ad Novi Sad uputiće se akcionarima nakon sticanja uslova za njeno održavanje.

U Novom Sadu, 30. juna 2022. godine,

GENERALNI DIREKTOR
PRIVREDNOG DRUŠTVA
ELEKTROPORCELAN A.D. NOVI SAD
Saša Stojković
Izjava o neodrzanoj sednici
Izjava o pokricu gubitka

Post Your Comment Here