ИЗВЕШТАЈ О БИТНОМ ДОГАЂАЈУ НАКОН ОДРЖАВАЊА РЕДОВНЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

Привредно друштво ЕЛЕКТРОПОРЦЕЛАН А.Д. НОВИ САД, Ул. Змај Јовина бр. 26, пословни центар “ЛУПУС”, 1. спрат, локал 131, МБ: 08008418, ПИБ: 100452835, објављује:

 

Извештај о битном догађају

НАКОН ОДРЖАВАЊА РЕДОВНЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

 

која је одржана дана 28.06.2024. године, на адреси Ул. Филипа Вишњића бр. 2А, Нови Сад, у просторијама Друштва са почетком у 11:30 часова, на којој је усвојено следеће:

 

  1. Конституисање Скупштине акционара (верификација пуномоћи за заступање, избор записничара, именовање комисије за гласање, именовање два оверивача записника)
  2. Усвојен је дневни ред седнице
  3. Усвојен је Записник са претходне седнице Скупштине акционара
  4. 4. Усвојен је редовни финансијски извештај за 2023. годину
  5. 5. Усвојена је Одлука о расподели добити оствареној у 2023. годину

 

Овај извештај се објављује након одржавања седнице Скупштине на интернет страници Друштва www.elektroporcelan.com. Заинтересовани акционари могу извршити увид у усвојене Одлуке у седишту Друштва уз претходну најаву телефоном или е-маил адресом.

 

У Новом Саду, дана 28.06.2024. године,

 

Овлашћено лице за заступање

Саша Стојковић

Post Your Comment Here