ИЗВЕШТАЈ О БИТНОМ ДОГАЂАЈУ НАКОН ОДРЖАВАЊА РЕДОВНЕ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

На основу члана 65. Закона о тржишту капитала привредно друштво ЕЛЕКТРОПОРЦЕЛАН А.Д. НОВИ САД, МБ: 08008418, ПИБ: 100452835 (у даљем тексту: Друштво) објављује:

 

Извештај о битном догађају

НАКОН ОДРЖАВАЊА РЕДОВНЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

 

која је одржана дана 02.12.2022. године, на адреси Ул. Марка Миљанова бр. 15, Нови Сад, у просторијама Друштва са почетком у 12:00 часова.

 

У претходном поступку конституисана је Скупштина акционара Друштва (избор председника Скупштине, именовање записничара и два оверивача записника, именовање комисије за гласање, верификација пуномоћи за заступање).

 

У редовном поступку донете су следеће одлуке:

 • Усвојен је дневни ред седнице Скупштине акционара;
 • Усвојен је записник са претходне седнице Скупштине акционара;
 • Усвојен је редовни финансијски извештај за 2021. годину;
 • Усвојен је годишњи извештај о пословању (извештај Одбора директора о стању и пословању Друштва);
 • Усвојен је Извештај независног ревизора о финансијском пословању Друштва у периоду од 01.01.2021. године до 31.12.2021. године;
 • Усвојена је Одлука о расподели добити оствареној у 2020. години;
 • Усвојена је Одлука о располагању имовином велике вредности;
 • Усвојена је Одлука о усвајању извештаја – информације о испуњености услова за повлачење акција са регулисаног тржишта/МТП;
 • Усвојена је Одлука о повлачењу акција ЕЛЕКТРОПОРЦЕЛАН А.Д. НОВИ САД са МТП БЕЛЕX тржишни сегмент МТП акције и престанку својства јавног друштва;
 • Усвојена је Одлука о усвајању обавештења о правима акционара да буду несагласни са одлуком о повлачењу акција ЕЛЕКТРОПОРЦЕЛАН А.Д. НОВИ САД са МТП тржишни сегмент МТП акције и престанку својства јавног друштва и са Одлуком о располагању имовином велике вредности и сходно томе о њиховим правима на откуп акција;
 • Усвојена је Одлука о усвајању извештаја – информације о начину утврђивања и утврђеним вредностима акција за исплату несагласних акционара по извештају овлашћеног ревизора;
 • Усвојена је Одлука о измени Статута Друштва;
 • Усвојена је Одлука о разрешењу и именовању директора;
 • Усвојена је Одлука о разрешењу директора;
 • Усвојена је Одлука о разрешењу директора.

 

Овај извештај се објављује након одржавања седнице Скупштине на интернет страници Друштва: www.elektroporcelan.com, организатора тржишта и доставља Комисији за хартије од вредности у складу са законском регулативом. Заинтересовани акционари могу извршити увид у усвојене Одлуке у новом седишту Друштва на адреси Змај Јовина бр. 26, пословни центар „ЛУПУС“, 1. спрат, локал 131, Нови Сад, уз претходну најаву телефоном или е-маил адресом.

 

 

У Новом Саду, дана 02.12.2022. године,

 

Овлашћено лице за заступање

Саша Стојковић

Post Your Comment Here