IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU

Na osnovu člana 65. Zakona o tržištu kapitala (“Sl. glasnik RS”, br. 31/2011) privredno društvo ,,ELEKTROPORCELAN” A.D. Novi Sad objavljuje:

Izveštaj o bitnom događaju
NAKON ODRŽAVANJA VANREDNE SKUPŠTINE AKCIONARA

koja je održana dana 10.01.2019. godine, na adresi Marka Miljanova br. 15 Novi Sad u prostorijama Društva sa početkom u 09:30 časova, na kojoj je usvojeno sledeće:

1. Konstituisanje Skupštine akcionara (verifikacija punomoći za zastupanje, izbor predsednika Skupštine i zapisničara, imenovanje komisije za glasanje, imenovanje dva overivača zapisnika)
2. Usvojen je dnevni red sednice
3. Usvojen je Zapisnik sa prethodne sednice Skupštine akcionara
4. Usvojena je Odluka o koverziji potraživanja poverilaca u kapital Društva, na način predviđen tačkom 2.6 Unapred pripremljenog plana reorganizacije, koji pravosnažnost stekao 01.06.2016. god, u postupku Reo.17/2015

Ovaj izveštaj se objavljuje nakon održavanja sednice Skupštine na internet stranici Društva www.elektroporcelan.com, organizatora tržišta i dostavlja Komisiji za hartije od vrednosti u skladu sa zakonskom regulativom. Zainteresovani akcionari mogu izvršiti uvid u usvojene Odluke u sedištu Društva.

U Novom Sadu, dana 11.01.2019. godine,

Ovlašćeno lice za zastupanje
Saša Stojković

Post Your Comment Here