Izveštaj o bitnom događaju

Na osnovu člana 65. Zakona o tržištu kapitala (“Sl. glasnik RS”, br. 31/2011) privredno društvo “ELEKTROPORCELAN” A.D. Novi Sad objavljuje: Izveštaj o bitnom događaju NAKON ODRŽAVANJA REDOVNE SKUPŠTINE AKCIONARA koja je održana dana 29.06.2016. godine, na adresi Marka Miljanova br. 15 Novi Sad u prostorijama Društva sa početkom u 09:30 časova, na kojoj je usvojeno sledeće: 1. Konstituisanje Skupštine akcionara (verifikacija punomoći za zastupanje, izbor predsednika Skupštine i zapisničara, imenovanje komisije za glasanje, imenovanje dva overivača zapisnika) 2. Usvojen je dnevni red sednice 3. Usvojen je Zapisnik sa prethodne sednice Skupštine akcionara 4. Usvojen je redovni finansijski izveštaj za 2015. godinu 5. Usvojen je godišnji izveštaj o poslovanju (izveštaj Odbora direktora o stanju i poslovanju Društva), kao i konsolidovani godišnji izveštaj o stanju i poslovanju Društva 6. Usvojen je Izveštaj nezavisnog revizora o finansijskom poslovanju Društva u periodu od 01.01.2015. godine do 31.12.2015. godine 7. Usvojena je Odluka o izboru nezavisnog revizora za 2016. godinu. Ovaj izvestaj se objavljuje nakon odrzavanja sednice Skupštine na internet stranici Društva www.elektroporcelan.co.rs, organizatora tržišta i dostavlja Komisiji za hartije od vrednosti u skladu sa zakonskom regulativom. Zainteresovani akcionari mogu izvršiti uvid u usvojene Odluke u sedistu Drustva. U Novom Sadu, dana 30.06.2015. godine, Ovlašćeno lice za zastupanje Stefan Stojković

Post Your Comment Here