Izvestaj o bitnom događaju

Na osnovu člana 65. Zakona o tržištu kapitala (“Sl. glasnik RS”, br. 31/2011) privredno društvo “ELEKTROPORCELAN” A.D. Novi Sad objavljuje: Izveštaj o bitnom događaju NAKON ODRŽAVANJA VANREDNE SKUPŠTINE AKCIONARA koja je održana dana 11.02.2015. godine, na adresi Marka Miljanova br. 15 Novi Sad u prostorijama Društva sa početkom u 10:00 časova, na kojoj je usvojeno sledeće: 1. Konstituisanje Skupštine akcionara (verifikacija punomoći za zastupanje, izbor predsednika Skupštine i zapisničara, imenovanje komisije za glasanje, imenovanje dva overivača zapisnika) 2. Usvojen je dnevni red sednice 3. Usvojen je Zapisnik sa prethodne sednice Skupštine akcionara 4. Usvojena je Odluka o stavljanju van snage Odluke sa prethodne vanredne sednice Skupštine o raspolaganju imovinom velike vrednosti 5. Usvojena je Odluka o stavljanju van snage Odluke sa prethodne vanredne sednice Skupštine o rešavanju dužni?ko-poverilačkih odnosa 6. Usvojena je Odluka o raspolaganju imovinom velike vrednosti 7. Usvojena je Odluka o rešavanju dužnižko-poverilačkih odnosa 8. Usvojena je Odluka o imenovanju neizvršnog direktora Ovaj izveštaj se objavljuje nakon održavanja sednice Skupštine na internet stranici Društva www.elektroporcelan.co.rs, organizatora tržišta i dostavlja Komisiji za hartije od vrednosti u skladu sa zakonskom regulativom. Zainteresovani akcionari mogu izvršiti uvid u usvojene Odluke u sedištu Društva. U Novom Sadu, dana 12.02.2015. godine, Ovlašćeno lice za zastupanje Stefan Stojković

Post Your Comment Here