Izveštaj o bitnom događaju

Na osnovu člana 65. Zakona o tržištu kapitala (“Sl. glasnik RS”, br. 31/2011) privredno društvo ,,ELEKTROPORCELAN” A.D. Novi Sad objavljuje:

Izveštaj o bitnom događaju
NAKON ODRŽAVANJA REDOVNE SKUPŠTINE AKCIONARA

koja je održana dana 03.08.2020. godine, na adresi Marka Miljanova br. 15 Novi Sad u prostorijama Društva sa početkom u 11:30 časova, na kojoj je usvojeno sledeće:

1. Konstituisanje Skupštine akcionara (verifikacija punomoći za zastupanje, izbor predsednika Skupštine i zapisničara, imenovanje komisije za glasanje, imenovanje dva overivača zapisnika)
2. Usvojen je dnevni red sednice
3. Usvojen je Zapisnik sa prethodne sednice Skupštine akcionara
4. Usvojen je redovni finansijski izveštaj za 2019. godinu
5. Usvojen je godišnji izveštaj o poslovanju (izveštaj Odbora direktora o stanju i poslovanju Društva)
6. Usvojen je Izveštaj nezavisnog revizora o finansijskom poslovanju Društva u periodu od 01.01.2019. godine do 31.12.2019. godine
7. Usvojena je Odluka o izboru nezavisnog revizora za 2020. godinu
8. Usvojena je Odluka o razrešenju i imenovanju direktora
9. Usvojena je Odluka o raspolaganju imovinom velike vrednosti.

Ovaj izveštaj se objavljuje nakon održavanja sednice Skupštine na internet stranici Društva www.elektroporcelan.com, organizatora tržišta i dostavlja Komisiji za hartije od vrednosti u skladu sa zakonskom regulativom. Zainteresovani akcionari mogu izvršiti uvid u usvojene Odluke u sedištu Društva.

U Novom Sadu, dana 04.08.2020. godine,

Ovlašćeno lice za zastupanje
Vadim Saiapin

Post Your Comment Here