Izveštaj o bitnom događaju

Na osnovu člana 65. Zakona o tržištu kapitala (“Sl. glasnik RS”, br. 31/2011) privredno društvo ,,ELEKTROPORCELAN” A.D. Novi Sad objavljuje:

Izveštaj o bitnom događaju
NAKON ODRŽAVANJA VANREDNE SKUPŠTINE AKCIONARA

koja je održana dana 13.03.2020. godine, na adresi Marka Miljanova br. 15 Novi Sad u prostorijama Društva sa početkom u 12:00 časova, na kojoj je usvojeno sledeće:

1. Usvajanje dnevnog reda sednice Skupštine akcionara;
2. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara;
3. Razmatranje i usvajanje Odluke o pokretanju stečajnog postupka u skladu sa unapred pripremljenim Planom reorganizacije;
4. Razno.

Ovaj izvestaj se objavljuje nakon odrzavanja sednice Skupštine na internet stranici Društva www.elektroporcelan.com, organizatora tržišta i dostavlja Komisiji za hartije od vrednosti u skladu sa zakonskom regulativom. Zainteresovani akcionari mogu izvršiti uvid u usvojene Odluke u sedistu Drustva.

U Novom Sadu, dana 14.03.2020. godine,

Ovlašćeno lice za zastupanje
Vadim Saiapin

Post Your Comment Here