Izveštaj nakon održane sednice skupšine akcionara

Na osnovu člana 65. Zakona o tržištu kapitala (“Sl. glasnik RS”, br. 31/2011) Društvo “ELEKTROPORCELAN” A.D. Novi Sad objavljuje: izveštaj o bitnom događaju NAKON ODRŽAVANJA SKUPŠTINE AKCIONARA koja je odražana dana 25.04.2013. godine, na adresi Marka Miljanova br. 15 Novi Sad u prostorijama društva sa početkom u 9 časova, na kojoj je usvojeno sledeće: 1. Konstituisanje skupštine akcionara (verifikacija punomoći za zastupanje, izbor predsednika skupštine i zapisničara, imenovanje komisije za glasanje, imenovanje dva overivača zapisnika) 2. Usvojen je zapisnik sa prethodne sednice Skupštine akcionara 3. Usvojen je finansijski izveštaja za 2012. godinu koji obuhvata Bilans stanja, Bilans uspeha, Izveštaj o tokovima gotovine, Izveštaj o promenama na kapitalu, Statistički aneks i ostale podatke 4. Usvojen je godišnji finansijski izveštaj sa izveštajem revizora 5. Usvojena je Odluka o pokriću gubitaka. Ovaj izveštaj se objavljuje nakon održavanja sednice Skupštine na internet stranici društva www.elektroporcelan.co.rs , organizatora tržišta i dostavlja Komisiji za hartije od vrednosti u skladu sa zakonskom regulativom. Zainteresovani akcionari mogu izvršiti uvid u usvojene Odluke u sedištu društva i na internet stranici društva. U Novom Sadu , dana 25.04.2013. godine Slađana Stojković Ovlašćeno lice za zastupanje

Post Your Comment Here