Saziv vanredne sednice Skupštine

Na osnovu čl. 335. Zakona o privrednim drustvima (dalje: Zakon) Odbor direktora privrednog drustva ELEKTROPORCELAN A.D. NOVI SAD, Marka Miljanova br.15, Novi Sad, MB: 08008418, PIB: 100452835 (dalje: Drustvo), dana 27.08.2015. godine upućuje: POZIV ZA VANREDNU SEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA ELEKTROPORCELAN A.D. NOVI SAD VREME I MESTO ODRŽAVANJA SEDNICE Sednica Skupštine akcionara Društva će se održati dana 24.09.2015.godine u 10:00 časova u prostorijama Društva na adresi Marka Miljanova br. 15, Novi Sad. DNEVNI RED Za vanrednu sednicu Skupštine akcionara je utvrđen predlog sledećeg Dnevnog reda: Prethodni postupak: Izbor Predsednika Skupštine, imenovanje zapisničara i dva overavača, imenovanje komisije za glasanje i verifikaciju – utvrđenje prisutnih akcionara i njihovih punomoćnika. Redovni postupak: 1) Usvajanje dnevnog reda, 2) Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice, 3) Stavljanje van snage odluke sa prethodne vanredne sednice Skupštine o raspolaganju imovinom velike vrednosti, 4) Stavljanje van snage odluke sa prethodne vanredne sednice Skupštine o rešavanju dužničko-poverilačkih odnosa, 5) Donošenje odluke o izboru nezavisnog revizora za poslovnu 2015. godinu i naknadi za njegov rad, 6) Donošenje odluke o Pokretanju stečajnog postupka u skladu sa Unapred Pripremljenim Planom Reorganizacije nad dužnikom “ELEKTROPORCELAN” A.D. NOVI SAD, 7) Razno. KVORUM ZA SEDNICU SKUPŠTINE O tački 1, 2, 5. i 7. dnevnog reda glasa 204.936 obicnih akcija. Za donošenje odluke je potrebna obična većina glasova od ukupnog broja glasova prisutnih akcionara sa pravom glasa po ovim tačkama dnevnog reda. O tački 3. i 4. dnevnog reda glasa 204.936 obicnih akcija. Za donošenje odluke je potrebna tročetvrtinska većina glasova od ukupnog broja glasova prisutnih akcionara sa pravom glasa po ovim tačkama dnevnog reda. O tački 6. dnevnog reda glasa 204.936 običnih akcija. Za donošenje odluke je potrebna dvotrećinska većina glasova od ukupnog broja glasova svih članova Društva sa pravom glasa po ovoj tački dnevnog reda. MATERIJAL ZA SEDNICU Materijal za sednicu Skupštine akcionara se može preuzeti na internet stranici Društva: www.elektroporcelan.co.rs ili u pravnoj službi Društva, na adresi Marka Miljanova br.15, Novi Sad, svakog radnog dana u toku radnog vremena od 07:00 do 15:00 časova. DAN AKCIONARA Dan akcionara na koji se utvrđuje spisak akcionara sa pravo učestvovanja u radu Skupštine akcionara i koji po sili Zakona pada na deseti dan pre održavanja sednice Skupštine, jeste dan 14.09.2015.godine. POUKA O PRAVIMA AKCIONARA Skupštinu Društva čine svi akcionari Društva. Akcionar ima pravo da učestvuje u radu Skupštine akcionara što podrazumeva pravo glasa o pitanjima o kojima glasa klasa običnih akcija i pravo na učešće u raspravi o pitanjima na dnevnom redu Skupštine akcionara ukljucujuči i prava na podnošenje predloga, postavljanje pitanja koja se odnose na dnevni red Skupštine i dobijanje odgovora u skladu sa Zakonom. Pravo učešća i odlučivanja na sednici Skupstine akcionara imaju akcionari ili njihovi punomoćnici koji prijave svoje učešće na sednici Skupštine najkasnije 3 dana pre dana održavanja sednice Skupštine. Ukupan broj akcija na dan objave poziva je 204.936 akcija sa pravom glasa, tako da jedna akcija daje pravo na jedan glas, sve akcije su obične, iste klase. Pravo ličnog učestvovanja u radu Skupštine akcionara imaju akcionari koji na Dan akcionara poseduju najmanje 0,1% od ukupnog broja akcija Društva, odnosno najmanje 204 akcija. Akcionari koji pojedinačno ne poseduju 204 akcija sa pravom glasa, imaju pravo da u radu Skupštine učestvuju preko zajedničkog punomoćnika ili da glasaju u odsustvu u skladu sa Zakonom. Akcionari mogu da glasaju pisanim putem pre prisustvovanja sednice, uz overu svog potpisa na formularu za glasanje u skladu sa zakonom kojim se utvrđuje overa potpisa. Spisak akcionara sa pravom učešća u radu Skupštine će dana 14.09.2015.godine biti sačinjen na osnovu izvoda iz Jedinstvene evidencije akcionara Centralnog registra depoa i kliringa hartija od vrednosti i biće objavljen na internet stranici Drustva: www.elektroporcelan.co.rs. Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa može odboru direktora, predložiti dodatne tačke za dnevni red sednice o kojima predlažu da se raspravlja, kao i dodatne tačke o kojima se predlaže da skupština donese odluku, pod uslovom da obrazlože taj predlog ili da dostave tekst odluke koju predlažu. Predlog se daje pisanim putem, uz navođenje podataka o podnosiocima zahteva, a može se uputiti Društvu najkasnije 10 dana pre održavanja vanredne sednice skupštine. Društvo je dužno da takav predlog objavi na internet stranici Društva najkasnije narednog radnog dana od dana prijema predloga. Ako odbor direktora prihvati predlog, Društvo je u obavezi da novi dnevni red bez odlaganja dostavi akcionarima koji imaju pravo na učešće u radu skupštine. Ako odbor direktora ne prihvati predlog u roku od tri dana od dana prijema predloga, podnosilac predloga ima pravo da u daljem roku od tri dana zahteva da nadležni sud u vanparničnom postupku naloži društvu da predložene tačke stavi na dnevni red skupštine. Akcionar koji ima pravo na učešće u radu skupštine ima pravo da direktorima postavi pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice, kao i druga pitanja u vezi sa društvom samo u meri u kojoj su odgovori na ta pitanja neophodni za pravilnu procenu pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice. U slučaju da direktori uskrate davanje odgovora akcionaru, ta činjenica i razlog iz kojeg je uskraćeno davanje odgovora uneće se u zapisnik sa sednice, a akcionar kojem je uskraćen odgovor, ima pravo da u roku od 8 dana od dana održavanja sednice zahteva da nadležni sud u vanparničnom postupku naloži Društvu da mu dostavi odgovor na postavljeno pitanje u roku od 8 dana, a ovo pravo ima i svaki akcionar koji je na zapisnik izjavio da je odgovor neopravdano uskraćen. Akcionar ima pravo da putem punomoćja ovlasti određeno lice da u njegovo ime učestvuje u radu Skupštine uključujući i pravo da u njegovo ime i glasa. Ako fizičko lice daje punomoćje za glasanje, ono mora biti overeno u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa. Punomoćje za glasanje može se dati i elektronskim putem i ono mora biti potpisano kvalifikovanim ekektronskim potpisom u skladu sa zakonom kojim se uređuje elektronski potpis. Obaveštenje o datom punomoćju za glasanje elektronskim putem mora se dostaviti na adresu Društva, uz dostavu neophodnih dokumenata za identifikaciju akcionara i utvrđivanje sadržine punomoćja za glasanje. Akcionar ili punomoćnik dužni su da kopiju punomoćja dostave Društvu najkasnije tri dana pre dana održavanja sednice. Ako je punomoćnik pravno lice, ono pravo glasa vrši preko svog zakonskog zastupnika ili drugog za to posebno ovlašćenog lica, koje mora isključivo biti član organa tog pravnog lica ili njegov zaposleni. Banka koja vodi zbirne ili kastodi račune koja se u jedinstvenoj evidenciji akcionara vodi kao akcionar, u svoje ime, a za račun tih klijenata smatra se punomoćnikom za glasanje u odnosu da te svoje klijente, pod uslovom da prilikom pristupanja na sednicu prezentuje pisano punomoćje za glasanje, odnosno nalog za zastupanje izdat od strane tih klijenata. Opis procedure za glasenje preko punomoćnika i formular punomoćja se mogu preuzeti na internet stranici Društva: www.elektroporcelan.co.rs Akcionari mogu da glasaju pisanim putem bez prisustva sednici, uz overu svog potpisa na formularu za glasanje u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa. Opis procedure za glasanje u odsustvu kao i formular za glasanje u odsustvu, objavljeni su na internet stranici Društva www.elektroporcelan.co.rs. Akcionari mogu propisno popunjen i overen formular za glasanje dostaviti Društvu zaključno sa danom 23.09.2015.godine. JAVNI POZIV ZA SEDNICU SKUPŠTINE Ovaj poziv za vanrednu sednicu Skupštine akcionara se upućuje svim licima koja su akcionari Drustva na današnji dan, odnosno na dan donošenja Odluke Odbora direktora Društva o sazivanju sednice Skupštine akcionara, i u skladu sa čl. 335. Zakona o privrednim društvima i čl. 65 Zakona o tržištu kapitala, smatra se upućenim objavljivanjem na interenet stranicama: Društva (www.elektroporcelan.co.rs), Agencije za privredne registre, Beogradske berze ad Beograd, Centralnog registra depoa i kliringa hartija od vrednosti, kao i korporativnog agenta. Predsednik Odbora direktora: Miloš Đokić
Odluka o sazivanju vanredne Skupštine
Zapisnik sa prethodne sednice
Odluka o stavljanju van snage Odluke o raspolaganju imovinom velike vrednosti
Odluka o stavljanju van snage Odluke o rešavanju dužničko-poverilačkih odnosa
Odluka o imenovanju nezavisnog revizora
Odluka o pokretanju stečajnog postupka u skladu sa Unapred pripremljenim planom reorganizacije
Punomoć za glasanje
Obaveštenje o pravima nesaglasnih akcionara
Obaveštenje o vrednosti akcija
Zahtev nesaglasnog akcionara za otkup akcija
Spisak akcionara sa pravom učešća na Vanrednoj sednici Skupštine akcionara

Post Your Comment Here