Izveštaj o bitnom događaju

Na osnovu člana 65. Zakona o tržištu kapitala (“Sl. glasnik RS”, br. 31/2011) privredno društvo “ELEKTROPORCELAN” A.D. Novi Sad objavljuje: Izveštaj o bitnom događaju NAKON ODRŽAVANJA REDOVNE SKUPŠTINE AKCIONARA koja je održana dana 29.06.2017. godine, na adresi Marka Miljanova br. 15 Novi Sad u prostorijama Društva sa početkom u 09:30 časova, na kojoj je usvojeno sledeće: 1. Konstituisanje Skupštine akcionara (verifikacija punomoći za zastupanje, izbor predsednika Skupštine i zapisničara, imenovanje komisije za glasanje, imenovanje dva overivača zapisnika) 2. Usvojen je dnevni red sednice 3. Usvojen je Zapisnik sa prethodne sednice Skupštine akcionara 4. Usvojena je Odluka o promeni Odluke o izboru nezavisnog revizora za 2016. godinu; 5. Usvojen je redovni finansijski izveštaj za 2016. godinu 6. Usvojen je godišnji izveštaj o poslovanju (izveštaj Odbora direktora o stanju i poslovanju Društva), kao i konsolidovani godišnji izveštaj o stanju i poslovanju Društva 7. Usvojen je Izveštaj nezavisnog revizora o finansijskom poslovanju Društva u periodu od 01.01.2016. godine do 31.12.2016. godine 8. Usvojena je Odluka o izboru nezavisnog revizora za 2017. godinu 9. Usvojena je Odluka o raspolaganju imovinom velike vrednosti; 10. Usvojena je Odluka o razrešenju i imenovanju direktora i određivanju naknade za njegov rad. Ovaj izvestaj se objavljuje nakon odrzavanja sednice Skupštine na internet stranici Društva www.elektroporcelan.com, organizatora tržišta i dostavlja Komisiji za hartije od vrednosti u skladu sa zakonskom regulativom. Zainteresovani akcionari mogu izvršiti uvid u usvojene Odluke u sedištu Drustva. U Novom Sadu, dana 30.06.2017. godine, Ovlašćeno lice za zastupanje Stefan Stojković

Post Your Comment Here