Izveštaj o bitnom događaju

Na osnovu člana 65. Zakona o tržištu kapitala (“Sl. glasnik RS”, br. 31/2011) privredno društvo “ELEKTROPORCELAN” A.D. Novi Sad objavljuje: Izveštaj o bitnom događaju NAKON ODRŽAVANJA REDOVNE SKUPŠTINE AKCIONARA koja je održana dana 25.06.2015. godine, na adresi Marka Miljanova br. 15 Novi Sad u prostorijama Društva sa početkom u 09:30 časova, na kojoj je usvojeno sledeće: 1. Konstituisanje Skupštine akcionara (verifikacija punomoći za zastupanje, izbor predsednika Skupštine i zapisničara, imenovanje komisije za glasanje, imenovanje dva overivača zapisnika) 2. Usvojen je dnevni red sednice 3. Usvojen je Zapisnik sa prethodne sednice Skupštine akcionara 4. Usvojen je finansijski izveštaj: Bilans stanja i bilans uspeha – Završni račun za period od 01.01.2014. godine do 31.12.2014. godine 5. Usvojen je godišnji izveštaj o poslovanju (izveštaj Odbora direktora o stanju i poslovanju Društva), kao i konsolidovani godišnji izveštaj o stanju i poslovanju Društva 6. Usvojena je Izveštaj nezavisnog revizora o finansijskom poslovanju Društva u periodu od 01.01.2014. godine do 31.12.2014. godine 7. Usvojena je Odluka o imenovanju direktora 8. Usvojena je Odluka o pokriću gubitaka. Ovaj izvestaj se objavljuje nakon održavanja sednice Skupštine na internet stranici Društva www.elektroporcelan.co.rs, organizatora tržišta i dostavlja Komisiji za hartije od vrednosti u skladu sa zakonskom regulativom. Zainteresovani akcionari mogu izvršiti uvid u usvojene Odluke u sedištu Društva. U Novom Sadu, dana 26.06.2015. godine, Ovlašćeno lice za zastupanje Stefan Stojković

Post Your Comment Here