IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU

Na osnovu člana 65. Zakona o tržištu kapitala (“Sl. glasnik RS”, br. 31/2011) privredno društvo “ELEKTROPORCELAN” A.D. NOVI SAD objavljuje: Izveštaj o bitnom događaju NAKON ODRŽAVANJA VANREDNE SKUPŠTINE AKCIONARA koja je održana dana 10.01.2018. godine, na adresi Marka Miljanova br. 15 Novi Sad u prostorijama Društva sa početkom u 09:30 časova, na kojoj je usvojeno sledeće: 1. Konstituisanje Skupštine akcionara (verifikacija punomoći za zastupanje, izbor predsednika Skupštine i zapisničara, imenovanje komisije za glasanje, imenovanje dva overivača zapisnika) 2. Usvojen je dnevni red sednice 3. Usvojen je Zapisnik sa prethodne sednice Skupštine akcionara 4. Usvojena je Odluka o razrešenju i imenovanju direktora i određivanju naknade za njegov rad; 5. Usvojena je Odluka o promeni Statuta Društva; 6. Usvojena je Odluka o raspolaganju imovinom velike vrednosti; 7. Usvojena je Odluka o pokretanju stečajnog postupka u skladu sa unapred pripremljenim Planom reorganizacije nad dužnikom ELEKTROPORCELAN A.D. NOVI SAD. Ovaj izvestaj se objavljuje nakon održavanja sednice Skupštine na internet stranici Društva www.elektroporcelan.com, organizatora tržišta i dostavlja Komisiji za hartije od vrednosti u skladu sa zakonskom regulativom. Zainteresovani akcionari mogu izvršiti uvid u usvojene Odluke u sedistu Drustva. U Novom Sadu, dana 11.01.2018. godine, Ovlašćeno lice za zastupanje Saša Stojković

Post Your Comment Here