POZIV ZA VANREDNU SEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA

Na osnovu čl.335 Zakona o privrednim društvima (dalje: Zakon) Odbor direktora privrednog društva ELEKTROPORCELAN A.D. NOVI SAD, Marka Miljanova br.15, Novi Sad, MB:08008418, PIB:100452835 (dalje: Društvo), dana 20.02.2020. godine upućuje:

POZIV ZA VANREDNU SEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA
ELEKTROPORCELAN AD NOVI SAD

VREME I MESTO ODRŽAVANJA SEDNICE

Sednica Skupštine akcionara Društva će se održati dana 13.03.2020.godine u 12:00 časova u prostorijama Društva na adresi Marka Miljanova br.15, Novi Sad.

DNEVNI RED

Za vanrednu sednicu Skupštine akcionara je utvrđen predlog sledećeg Dnevnog reda:

Prethodni postupak:

Izbor Predsednika Skupštine, imenovanje zapisničara i dva overavača, imenovanje komisije za glasanje i verifikaciju – utvrđivanje prisutnih akcionara i njihovih punomoćnika.

Redovni postupak:

1) Usvajanje dnevnog reda sednice Skupštine akcionara;
2) Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara;
3) Razmatranje i usvajanje Odluke o pokretanju stečajnog postupka u skladu sa unapred pripremljenim Planom reorganizacije;
4) Razno.

KVORUM ZA SEDNICU SKUPŠTINE

O tačkama 1, 2. i 4. dnevnog reda glasa 204.936 običnih akcija. Za donošenje odluke je potrebna obična većina glasova od ukupnog broja glasova prisutnih akcionara sa pravom glasa po ovim tačkama dnevnog reda.
O tački 3. dnevnog reda glasa 204.936 običnih akcija. Za donošenje odluke je potrebna dvotrećinska većina glasova od ukupnog broja glasova svih članova Društva sa pravom glasa po ovoj tački dnevnog reda.

MATERIJAL ZA SEDNICU

Materijal za sednicu Skupštine akcionara se može preuzeti na internet stranici Društva: www.elektroporcelan.com ili u pravnoj službi Društva, na adresi Marka Miljanova br.15, Novi Sad, svakog radnog dana u toku radnog vremena od 07:30 do 15:30 časova.

DAN AKCIONARA

Dan akcionara na koji se utvrđuje spisak akcionara sa pravom učestvovanja u radu Skupštine akcionara i koji po sili Zakona pada na deseti dan pre održavanja sednice Skupštine, jeste dan 03.03.2020. godine.

POUKA O PRAVIMA AKCIONARA

Skupštinu Društva čine svi akcionari Društva. Akcionar ima pravo da učestvuje u radu Skupštine akcionara što podrazumeva pravo glasa o pitanjima o kojima glasa klasa običnih akcija i pravo na učešće u raspravi o pitanjima na dnevnom redu Skupštine akcionara uključujući i prava na podnošenje predloga, postavljanje pitanja koja se odnose na dnevni red Skupštine i dobijanje odgovora u skladu sa Zakonom. Pravo učeća i odlučivanja na sednici Skupštine akcionara imaju akcionari ili njihovi punomoćnici koji prijave svoje učešće na sednici Skupštine najkasnije 3 dana pre dana održavanja sednice Skupštine.

Ukupan broj akcija na dan objave poziva je 204.936 akcija sa pravom glasa, tako da jedna akcija daje pravo na jedan glas, sve akcije su obične, iste klase.

Pravo ličnog učestvovanja u radu Skupštine akcionara imaju akcionari koji na Dan akcionara poseduju najmanje 0,1% od ukupnog broja akcija Društva, odnosno najmanje 204 akcija. Akcionari koji pojedinačno ne poseduju 204 akcija sa pravom glasa, imaju pravo da u radu Skupštine učestvuju preko zajedničkog punomoćnika ili da glasaju u odsustvu u skladu sa Zakonom. Akcionari mogu da glasaju pisanim putem pre prisustvovanja sednice, uz overu svog potpisa na formularu za glasanje u skladu sa zakonom kojim se utvrđuje overa potpisa. Spisak akcionara sa pravom učešća u radu Skupštine će dana 03.03.2020. godine biti sačinjen na osnovu izvoda iz Jedinstvene evidencije akcionara Centralnog registra depoa i kliringa hartija od vrednosti i biće objavljen na internet stranici Društva: www.elektroporcelan.com

Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa može Odboru direktora, predložiti dodatne tačke za dnevni red sednice o kojima predlažu da se raspravlja, kao i dodatne tačke o kojima se predlaže da Skupština donese odluku, pod uslovom da obrazlože taj predlog ili da dostave tekst odluke koju predlažu. Predlog se daje pisanim putem, uz navođenje podataka o podnosiocima zahteva, a može se uputiti Društvu najkasnije 10 dana pre održavanja vanredne sednice skupštine. Društvo je dužno da takav predlog objavi na internet stranici Društva najkasnije narednog radnog dana od dana prijema predloga. Ako Odbor direktora prihvati predlog, Društvo je u obavezi da novi dnevni red bez odlaganja dostavi akcionarima koji imaju pravo na učešće u radu Skupštine. Ako Odbor direktora ne prihvati predlog u roku od tri dana od dana prijema predloga, podnosilac predloga ima pravo da u daljem roku od tri dana zahteva da nadležni sud u vanparničnom postupku naloži Društvu da predložene tačke stavi na dnevni red Skupštine.

Akcionar koji ima pravo na učešće u radu Skupštine ima pravo da direktorima postavi pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice, kao i druga pitanja u vezi sa Društvom samo u meri u kojoj su odgovori na ta pitanja neophodni za pravilnu procenu pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice. U slučaju da direktori uskrate davanje odgovora akcionaru, ta činjenica i razlog iz kojeg je uskraćeno davanje odgovora uneće se u zapisnik sa sednice, a akcionar kojem je uskraćen odgovor, ima pravo da u roku od 8 dana od dana održavanja sednice zahteva da nadležni sud u vanparničnom postupku naloži Društvu da mu dostavi odgovor na postavljeno pitanje u roku od 8 dana, a ovo pravo ima i svaki akcionar koji je na zapisnik izjavio da je odgovor neopravdano uskraćen.

Akcionar ima pravo da putem punomoćja ovlasti određeno lice da u njegovo ime učestvuje u radu Skupštine uključujući i pravo da u njegovo ime i glasa. Ako fizičko lice daje punomoćje za glasanje, ono mora biti overeno u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa. Punomoćje za glasanje može se dati i elektronskim putem i ono mora biti potpisano kvalifikovanim ekektronskim potpisom u skladu sa zakonom kojim se uređuje elektronski potpis. Obaveštenje o datom punomoćju za glasanje elektronskim putem mora se dostaviti na adresu Društva, uz dostavu neophodnih dokumenata za identifikaciju akcionara i utvrđivanje sadržine punomoćja za glasanje. Akcionar ili punomoćnik dužni su da kopiju punomoćja dostave Društvu najkasnije tri dana pre dana održavanja sednice. Ako je punomoćnik pravno lice, ono pravo glasa vrši preko svog zakonskog zastupnika ili drugog za to posebno ovlašćenog lica, koje mora isključivo biti član organa tog pravnog lica ili njegov zaposleni. Banka koja vodi zbirne ili kastodi račune koja se u jedinstvenoj evidenciji akcionara vodi kao akcionar, u svoje ime, a za račun tih klijenata smatra se punomoćnikom za glasanje u odnosu da te svoje klijente, pod uslovom da prilikom pristupanja na sednicu prezentuje pisano punomoćje za glasanje, odnosno nalog za zastupanje izdat od strane tih klijenata. Opis procedure za glasenje preko punomoćnika i formular punomoćja se mogu preuzeti na internet stranici Društva: www.elektroporcelan.com

Akcionari mogu da glasaju pisanim putem bez prisustva sednici, uz overu svog potpisa na formularu za glasanje u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa. Opis procedure za glasanje u odsustvu kao i formular za glasanje u odsustvu, objavljeni su na internet stranici Društva www.elektroporcelan.com. Akcionari mogu propisno popunjen i overen formular za glasanje dostaviti Društvu zaključno sa danom 12.03.2020. godine.

JAVNI POZIV ZA SEDNICU SKUPŠTINE

Ovaj poziv za vanrednu sednicu Skupštine akcionara se upućuje svim licima koja su akcionari Društva na današnji dan, odnosno na dan donošenja Odluke Odbora direktora Društva o sazivanju sednice Skupštine akcionara, i u skladu sa čl. 335 Zakona o privrednim društvima i čl.65 Zakona o tržištu kapitala, smatra se upućenim objavljivanjem na interenet stranicama: Društva (www.elektroporcelan.com), Agencije za privredne registre, Beogradske berze ad Beograd, Centralnog registra depoa i kliringa hartija od vrednosti, kao i korporativnog agenta.

Predsednik Odbora direktora:

Olga Kolpakova

Odluka o sazivanju vanredne sednice

Zapisnik sa prethodne sednice

Odluka o pokretanju stečajnog postupka u skladu sa unapred pripremljenim Planom reorganizacije

Punomoć za glasanje – univerzalni

Post Your Comment Here