Šuplji izolatori za visokonaponske električne aparate i uređaje

Šuplji izolatori

Izolatori za kondenzatore

Izolatori za kondenzatore 24 – 170 kV se proizvode prema nacrtima kupca. Proizvode se struganjem, sa normalnim i alternativnim krilom i za sve četiri zone zagađenja. Materijal masa C-110 i C-120.

Izolatori za odvodnike prenapona

Izolatori za odvodnike prenapona: srednjenaponski 12-36 kV i visokonaponski 60-170 kV se proizvode prema nacrtima kupca. Proizvode se struganjem do maksimalnih dimenzija 1900 x 430 mm, sa normalnim i alternativnim krilom i za sve četiri zone zagađenja.Materijal masa: C-110 i C-120.

Izolatori za malouljne i pneumatske prekidače i prekidače sa SF6 gasom

Proizvode se izolatori za prekidače 72,5 – 420 kV i to potporni izolatori i izolatori komore; proizvode se prema zahtevu kupca. Maksimalna dužina izolatora je 2 m, maksimalni prečnik preko krila je 600 mm, profili krila su normalni ili alternativni. Proizvode se izolatori za različite zone zagađenja. Izolatori za prekidače se isporučuju sa ili bez prirubnica prema zahtevu kupca. Montiranje se vrši portland cementom ili sumpornim vezivom. Materijal za izradu je masa C-120 ili specijalna masa čije su karakteristike veće od propisanih za C-120. Izolatori se ispituju komadno mehanički i ultrazvukom.

Izolatori za merne transformatore

Proizvode se za naponske nivoe od 24-420 kV. Profili krila su normalni ili alternativni u 7 različitih izvedbi. Krajevi izolatora zavisno od načina ugradnje rade se u 7 različitih izvedbi. Maksimalna dužina izolatora je 2 m (iz jednog komada), maksimalni prečnik je Ø 600 mm. Materijal za izradu je masa C-110 i C-120.